mobile-logo

 

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015

การทุ่มเทเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพันธสัญญากับลูกค้า ถือเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 ด้วยการยึดถือกฎดังกล่าวอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบบริหารคุณภาพมาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายที่ว่า “มุ่งปฏิบัติตามพันธสัญญา ยกระดับระบบบริหารสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น” เพื่อทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า เราจะให้บริการที่เป็นไปตามพันธสัญญากับลูกค้า ข้อบังคับและกฎระเบียบที่จำเป็นในการทำงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานที่ดีในอุตสาหกรรม (Prudential Industry Practice) และกฎหมายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 จาก Moody International (Intertek) / UKAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้รับการยกระดับการรับรองใน Version ล่าสุดของ ISO9001 เสมอมาดังนี้

       - ISO9001:2000 : 20 กุมภาพันธ์ 2551
       - ISO9001:2008 : 2 มีนาคม 2554
       - ISO9001:2015 : 30 มกราคม 2560

     ระบบ ISO9001 ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองในขอบข่ายครอบคลุมการรับเหมาในงานวิศวกรรม งานจัดหา งานก่อสร้าง และงานบำรุงรักษา (EPCM) สำหรับทุกกิจกรรมและธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ดังนี้

       - งานออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ประกอบอาคารสูง
       - งานบำรุงรักษา และทดสอบ สำหรับสถานีบริการและโรงงาน
       - งานออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาสำหรับโรงงานและโรงสาธารณูปโภคต่างๆ

การนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการบริหารของเรา ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่จะปรับปรุงสมรรถนะในการทำงานและสร้างพื้นฐานการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการ

        - ให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
        - สร้างโอกาสในการเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ ได้นำกรอบความคิดเชิงบริหารตามมาตรฐาน ISO9001:2015 มาใช้ในการบริหาร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการการทำงาน (Process Approach) ดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร วางแผน - ดำเนินการ - ตรวจสอบ - ปรับปรุง (Plan - Do - Check - Act หรือ PDCA) และการคิดคำนึงถึงความเสี่ยงในการดำเนินการ (Risk - Based Thinking) กรอบความคิดดังกล่าวจะถูกผลักดันให้ใช้งานทั่วทั้งบริษัทฯ ผ่านชุดเอกสาร คู่มือระเบียบปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ในระบบริหารคุณภาพ

สำหรับระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ประกอบด้วยชุดเอกสารควบคุม ได้แก่ นโยบายคุณภาพ คู่มือระบบบริหาร แผนคุณภาพโครงการ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน วิธีทำงาน ฯลฯ การดำเนินการตามชุดเอกสารดังกล่าวจะถูกตรวจสอบความมีประสิทธิผลโดยการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมความสามารถในการเป็นผู้ตรวจประเมิน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกคือ หน่วยงานรับรองมาตรฐาน ISO9001 (บ. Intertak) เพื่อเป็นหลักประกันว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ยังคงมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001 อีกด้วย

ในการผลักดันให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสม่ำเสมอ ผู้บริหารสูงสุดจะมีบทบาทผลักดันในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและการประชุมทบทวนโครงการเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อการติดตามสถานะความมีประสิทธิผลของระบบฯ สมรรถนะและความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โครงการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หาโอกาสในการปรับปรุงและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือวิธีการทำงานที่ดีเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาบริษัทฯ สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ระบบบริหารคุณภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเป็นหลักประกันในคุณภาพงานของบริษัทฯ ที่ส่งมอบให้ลูกค้า ดังนี้

        - มีคุณภาพสม่ำเสมอโดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด
        - ผลงานถูกต้องตรงตามข้อตกลงทั้งข้อกำหนดด้านเทคนิคและข้อกำหนดทางการค้า
        - งานเสร็จภายในเวลาตามสัญญา
        - เพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

Quality Management System (QMS – ISO9001: 2015)

    Dedication for commitment to clients has been the most important principle in doing business since Company was established in 1967. Therefore, ITE has been implementing and developing our Quality Management System (QMS) with the Policy of ‘‘Dedication to the Commitment, Raising Quality Management System to New Heights’’ to assure consistently providing services to meet customer commitment and applicable statutory and regulatory requirements according to international standards, prudential industry practices and Laws. Our QMS has granted international Standard ISO 9001 certification by Moody International (Intertek) / UKAS since 2008, and has been continually developed and duly upgraded to the latest version until of ISO 9001 now as following.

·       ISO 9001 : 2000 : February 20 th 2008  

·       ISO 9001: 2008 : March 2 nd 2011

·       ISO 9001 : 2015 : January 30 th 2017  

The scopes of certification cover as an Engineering Procurement Construction and Maintenance (EPCM) Contractor for all activities and businesses of ITE as following

·       Design, installation and maintenance for utility systems for high-rise buildings.

·       Maintenance and testing for service stations and factories.

·       Design, construction, installation and maintenance for factories and utility plants.

    Our QMS is a strategic decision for the company to improve overall performance and provide a sound basic for sustainable development of

- Consistently providing services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements.

- facilitating opportunities to enhance customer satisfaction.

     To achieve such requirements of QMS, the methodology of Process Approach incorporated with Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle and Risk-Based Thinking has been applied and implemented through out the company.

     The system includes the series of controlled documents such as Quality Policy, Management System Manual (MSM), Project Quality Plan (PQP), Quality Procedure (QP), Work Instruction (WI), Method Statement (MS) etc. , internal auditing by our trained-competence auditors, external auditing by ISO 9001 Certified Body (Intertek) and monitoring closely by Management Team for Effectiveness of QMS, Key Performance and Risk relevant to the objectives of Company, Division/ Business unit and Projects in Management Review and Project Review Meetings at quarterly basis to analyse and solve the problems to achieve the objectives, seeking opportunities for improvement, finding out new technology and best practices to develop the company to be the leader in the industry. The QMS, as described above will assure to deliver our works to clients with.

- consistently good quality with least defect

- meet all commitment both technical and commercial requirements

- completion on or ahead of schedule 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา