mobile-logo

ระบบบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามกฏหมาย และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

       

        บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้ “ ความปลอดภัยต้องมาก่อน เคร่งครัดขั้นตอนข้อกำหนดและกฎหมาย พัฒนาการจัดการความปลอดภัย พนักงานร่วมใจสร้างวัฒนธรรม ทำงานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ (Safe working without Accident) ” เป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญให้มีการเข้มงวดในการทำงาน และการบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆเพื่อการบรรลุสู่เป้าหมาย “ ทำงานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ (Safe working without Accident) ” ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) ตามกฎหมายขึ้นเมื่อปี 2550 พร้อมจัดทำระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมาย โดยจัดทำเป็นชุดเอกสารคู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆและได้พัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างองค์กรของระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัยกลาง แผนกความปลอดภัยกลาง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงานสนามและคณะกรรมการความปลอดภัยหน่วยงานสนาม ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายดังแสดงผังองค์กรตามข้างล่างนี้

 

เอกสารในระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วย

- นโยบายและวัตถุประสงค์พร้อมดัชนีชี้วัด (KPI) และแผนงานความปลอดภัย
- คู่มือ และ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รายงานอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ การชี้บ่งและการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัย ฯลฯ
 
        ในด้านการดำเนินการเพื่อให้ระบบบริหารความปลอดภัยเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานภายใต้ผังองค์กรการบริหารความปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดจะทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แก่ การจัดการฝึกอบรม การทำ Safety talk และการจัดโปรแกรมกิจกรรมสนับสนุนการทำงานอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการติดตามจากกรรมการบริหารบริษัทฯผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือนและการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 

        ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายนี้ถือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยขั้นต่ำของบริษัทฯที่ทุกหน่วยงานต้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกโครงการของบริษัทก่อนที่จะพัฒนาระบบสู่มาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต

 

        ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001: 2015 สำหรับการทำงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมี เพื่อตอบสนองข้อกำหนดสำหรับงานก่อสร้างในอุตสาหกรรม น้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี เหมืองแร่ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการงานก่อสร้างที่ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว (Fast track) ในเวลาจำกัดและมีการเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานสากลที่สูงกว่ากฎหมาย บริษัทฯจึงได้จัดตั้งทีมทำงานเฉพาะอุตสาหกรรมนี้ที่ได้รับการฝึกอบรมระบบบริหารความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในระดับสากลพร้อมการจัดทำ Fabrication Work Shop และจัดตั้งสำนักงานสาขาที่จังหวัดระยองเพื่อให้บริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว

 

        ทีมงานนี้ได้จัดตั้งเป็น “ฝ่ายโครงการ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมีถึงความสามารถในการทำผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขเวลาทำงานที่จำกัด(Fast track)และเข้มงวดเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สและปิโตรเคมี ซึ่งในที่สุดหน่วยงานดังกล่าวก็ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โดยบริษัท Bureau Veritas พร้อมกันทั้ง 2 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 โดยมีขอบข่ายการรับรองดังนี้

 

“งานก่อสร้าง โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องวัด งานทดสอบและเดินเครื่องสำหรับโรงงานปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊ส โกดัง โรงงานและอาคารสำนักงาน”

 

        ระบบบริหาร ISO 45001:2018  และ ISO14001:2015 สำหรับงานในอุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส และปิโตรเคมีของบริษัทฯ จะมีชุดเอกสารตามข้อกำหนดสากลเพิ่มเติมจากระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบบริหารความปลอดภัยตามกฎหมายโดยมีนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยต้องมาก่อน เคร่งครัดขั้นตอนข้อกำหนดและกฎหมาย 
พัฒนาการจัดการความปลอดภัย พนักงานร่วมใจสร้างวัฒนธรรม 
“ทำงานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

“ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ป้องกันสุขภาพจากมลพิษ ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะสิ่งแวดล้อม”

 

 

Occupational Health and Safety (OH&S) Management System and Environmental Management System

     OH&S Policy: “Strict to Safety and Occupational Health Laws and Regulation, Continual improvement of the system, striving towards Zero Accident.”
      It is a much for ITE to work and manage Occupational Health and Safety by all application laws and regulations concerning OH&S such as the Safety, Occupational Health, and Working Environment at work Act, the Standard of management for Safety, Occupational Health and Working Environment and all other legislations to achieve our target of “Zero Accident”. Since 2007, ITE has established occupational health and safety OH&S committees and documented OH&S management system in line with the laws and continually improved their effectiveness till now. Our OH&S organization structure including the “Central OH&S Committees, OH&S Central Department, Site Safety Officers and Site OH&S Committees according to the law.

Our OH&S documents comprise of

- Policy and Objective with Key Performance Index and OH&S plans.
- Manual and Procedures such as inspection of construction machines and equipments, emergency readiness and response, incident reporting, risk identification and assessment, OH&S auditing etc.

      To assure effectiveness of the system and to achieve the OH&S Objectives, we closely monitor, and audit all the activities concerned at project sites, conduct training, safety talk and promote safety working, together with management monitor through monthly OH&S committee and management review meetings.

     Our OH&S Management System by Laws is the basic minimum requirements of company which every unit has to follow strictly when execution of every project before developing to the international standard in future.

     Occupational Health & Safety (OH&S) Management System (OHSAS 18001: 2007) and Environmental Management System (EMS-ISO14001: 2015) for Construction under Oil & Gas and Petrochemical Environment

     To fulfil the requirements of construction services in Oil & Gas, Petrochemical, mine and large factories which require fast track construction services under restriction and high standard of OH&S and Environmental Management in working, ITE has established special team with well-trained staffs and high standard OH&S and Environment management Systems together with our fabrication work shop and our branch office at Rayong Province to service the market.

“This team, called “Project Division’’, is accepted for its performance of good quality fast track construction works and strictly comply with Oil and Gas and Petrochemical Standard of OH&S and Environment Management Systems which finally has been certified both OHSAS 18001:2007 and ISO 14001: 2015 by Bureau Veritus since March, 24th 2017 other than QMS-ISO9001:2015 with the following scopes:

     ‘’Construction of civil, electrical, mechanical, instrument, test & commissioning works for Petrochemical Plant, Oil & Gas Plant, Warehouse, Factory and Office Building’’

     Our OHSAS 18001 and EMS – ISO 14001 for working in Oil & Gas and Petrochemical Industry comprise of serial of documents comply with these international standards other than the existing QMS-ISO9001 and OHSAS (by Laws) with the following policies:

     Occupational Health & Safety Policy (OHSAS 18001)

     “Strict to Safety and Occupational Health Laws and regulations, Continual improvement of the system, striving towards Zero accident “

     Environmental Policy: (ISO 14001)

     ‘’Fulfil the compliance obligation, Prevention of polution, Sustainable resource use, Preserve the environment mind, Continual improvement to enhance environmental performance.’’

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา