mobile-logo

กลุ่มพัฒนาธุรกิจของบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

     มีความมุ่งมั่นในการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจและขยายกลุ่มธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

     ดังนั้นในกลุ่มพัฒนาธุรกิจ ยังรวมถึงกลยุทธ์การขยายตลาด, ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ, เทคโนโลยีใหม่, โอกาสในการลงทุนต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

 

Business Development

     As a part of the company's diversification into new business, The Business Development Team is always on the lookout for new business partners & suppliers for the existing businesses & for new business including Smart Solutions. 
     In addition, the team is always looking to explore new business opportunities and welcomes all domestic & international prospective business partners with technologically  forward products and services to collaborate together.
    - New Markets Diversification
    - Business Partners Diversification
    - New Technologies & Solutions
    - Investment Opportunities
    - Mergers & Acquisition

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา