mobile-logo

ทำไมหลักสูตรสำหรับวิศวกร ควรให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณ เทียบเท่ากับความสามารถในการคำนวณ Why we need engineers who study ethics as much as math

27/08/2021

img banner detail

#engineeringnews #TeamRecruit

บทความโดย Techxplore เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

.

ทำไมหลักสูตรสำหรับวิศวกร

ควรให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณ เทียบเท่ากับความสามารถในการคำนวณ

.

จากเหตุตึกถล่มที่ Miami, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 86 ราย (อ้างอิงจากข่าว CNN วันที่ 10 กรกฎาคม 2564) ผลกระทบด้านวิศวกรรมต่อชีวิตมนุษย์เป็นที่มาของการให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านจรรยาบรรณแก่วิศวกรมากขึ้น

.

สาขางานวิศวกรรมที่ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะเป็น AI, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, การก่อสร้าง, การสาธารณสุข, การใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สิ่งเหล่านี้หากปราศจากการไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ อาจส่งผลที่ไม่คาดคิด อาทิ ตึกถล่ม หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate change)

.

วิศวกรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณ และด้วยความซับซ้อนของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้หลักสูตรด้านจรรยาบรรณของวิศวกรเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปลูกฝังอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

.

โดยวิศวกรถูกมองว่าน่าเชื่อถือและมีจรรยาบรรณโดยวิชาชีพ จากการสำรวจความคิดเห็นจาก Gallup Poll ปี 2019 พบว่าผู้ตอบให้ค่าด้านความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในวิชาชีพของวิศวกรเทียบเท่ากับแพทย์ โดยคิดเป็น 66% กับ 65% ตามลำดับ

.

จรรยาบรรณกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

.

ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น รอยแตกที่ Opal Tower ซิดนีย์ ออสเตรเลีย, เหตุเพลิงไหม้อาคาร Lacrosse Building เมลเบิร์น ออสเตรเลีย, Grenfell Tower ลอนดอน สหราชอาณาจักร และ Torch Tower ดูไบ ล้วนสร้างความเสียหายและต้องอพยพผู้คนจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอันมิได้เกิดจากเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรม แต่เป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร อันก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว

.

ประเด็นเหล่านี้กระตุ้นให้ The Building Ministers’ Forum (BMF) ของออสเตรเลียเผยแพร่ผ่าน The Shergold Weir Report เรื่องการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับใช้สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นแนวทางต่อไป ที่ผ่านมารอยโหว่ในตัวบทกฎหมายและสัญญาการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบกับการขาดจรรยาบรรณทำให้มีส่วนสำคัญในการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

.

ตัวอย่างความขัดแย้งด้านจรรยาบรรณที่วิศวกรต้องเผชิญ

.

- ฉันควรทำอย่างไร หากลูกค้าไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ้างวิศวกรเพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ถูกต้อง

- ในสภาวะการแข่งขันสูง ฉันจะออกแบบการก่อสร้างอย่างไรให้ประหยัดต้นทุน โดยไม่ใส่ใจผลกระทบด้านความปลอดภัยและผลในระยะยาว

- การเจตนาใช้ข้อบกพร่องของตัวสัญญา เพื่อเลี่ยงการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพแก่ผู้จ้างงาน

- การใช้ Phoenix (ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ก่อขึ้นได้) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

.

หลักสูตรจรรยาบรรณ ควรประกอบไปด้วย

- ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ (Skills/ Expertise): ความสามารถพื้นฐานในการแยกแยะความถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

- ความรู้ภาคปฏิบัติ (Practice): สอนวิธีการแก้ปัญหาทางจรรยาบรรณที่วิศวกรสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง

- กรอบความคิด (Mindset): กรอบความคิดในการแก้ปัญหาที่ไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ และคำนึงถึงผลที่จะตามมาตามหลักจรรยาบรรณ

.

กล่าวได้ว่า จรรยาบรรณไม่ใช่เรื่อง "เสริม" แต่จำเป็นต้องแทรกซึมในหลักสูตรอุดมศึกษา ในอนาคตวิศวกรนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องมีจรรยาบรรณและใส่ใจต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

.

Link: https://techxplore.com/news/2021-07-ethics-math.html

 

#engineeringnews #TeamRecruit

Link: https://techxplore.com/news/2021-07-ethics-math.html

by S. Travis Waller, Kourosh Kayvani, Lucy Marshall and Robert F. Care Am, 

The recent apartment building collapse in Miami, Florida, is a tragic reminder of the huge impacts engineering can have on our lives. Disasters such as this force engineers to reflect on their practice and perhaps fundamentally change their approach. Specifically, we should give much greater weight to ethics when training engineers.

Engineers work in a vast range of fields that pose ethical concerns. These include artificial intelligence, data privacy, building construction, public health, and activity on shared environments (including Indigenous communities). The decisions engineers make, if not fully thought through, can have unintended consequences—including building failures and climate change.

Engineers have ethical obligations (such as Engineers Australia's code of ethics) that they must follow. However, as identified at UNSW, the complexity of emerging social concerns creates a need for engineers' education to equip them with much deeper ethical skill sets.

Engineering is seen as a trusted and ethical profession. In a 2019 Gallup poll, 66% rated the honesty and ethical standards of engineers as high/very high, on a par with medical doctors (65%).

However, ethics as a body of knowledge is massive. There are nearly as many academic papers on ethics as mathematics, and clearly more than on artificial intelligence.

With such a rich backdrop of knowledge, engineers must embrace ethics in a way that previous generations embraced mathematics. Complex societal problems make much greater demands on engineering thinking than in the past. We need to consider whole and complex systems, not just issues as individual challenges.

Ethics and the construction industry

The construction industry provides a topical example of such complexity. Opal Tower in SydneyLacrosse building in MelbourneGrenfell Tower in London and Torch Tower in Dubai became household names for all the wrong reasons.

Importantly, these issues of poor quality and performance don't arise from new technology or know-how. They involve well-established technical domains of engineering: combustible cladding, fire safety, structural adequacy and so on. A fragmented design and delivery process with unclear responsibility and/or accountability has led to poor outcomes.

 

Comparison of numbers of research papers by keyword (mathematics, ethics and AI).

 

These issues prompted the Australian Building Ministers' Forum to commission the Shergold Weir Report, followed by a task force to implement its recommendations across Australia.

There are real shortcomings in the legal and contractual processes for allocating and "commoditising" risk in the industry. However, ethics should do the heavy lifting when legal frameworks are lacking. One key question is whether erosion of professional ethics has played a part in this state of affairs. The answer is a likely "yes."

Engineers face ethical dilemmas such as:

  • "Should I accept a narrow or inadequately framed design commission within a design and build delivery model when there is no certainty my design will be appropriately integrated with other parts of the project?"
  • "How can I accept a commission when my client provides no budget for my oversight of the construction to ensure the technical integrity of my design is maintained when built?"
  • "How do I play in a commercially competitive landscape with pressures to produce "leaner" designs to save cost without compromising safety and long-term performance of my design?"
  • "Do I hide behind the contractual clauses (or minimum requirements of codes of practice) when I know the overall process is flawed and does not deliver quality and/or value for money for the end user?"
  • Or worse: "Do I resort to phoenixing to avoid any accountability?"

Engineering on Country

The enduring connection of Aboriginal Australians to Country requires engineers to navigate ethical considerations in Indigenous communities. Engineers must reconcile the legal, technical and regulatory requirements of their projects with Indigenous cultural values and needs. They might not be properly equipped to navigate ethical scenarios when they encounter unfamiliar cultural connections, or regulations are insufficient.

Consider, for example, the sacred sites of the McArthur River Mine. Traditional owners have raised concerns that current mining activities do not adequately protect sacred and cultural heritage sites. Evidence given by community leaders provides insight into the intimate and diverse relationship that traditional owners have with the land.

In considering such evidence, engineers must be able to evaluate both physical site risks (such as acidification of mine tailings and contamination of water bodies) and cultural risks (such as failing to identify all locations of cultural value).

How might we tackle such complicated projects? By properly engaging with traditional communities and by having diverse teams with multiple worldviews and experiences, along with strong technical skills. The broad field of ethical knowledge provides the skill sets to attempt to reconcile the diverse considerations.

What should the curriculum look like?

Engineering students' ethical development requires a holistic approach. One assessment suggested: "[…] that institutions integrate ethics instruction throughout the formal curriculum, support use of varied approaches that foster high‐quality experiences, and leverage both influences of co‐curricular experiences and students' desires to engage in positive ethical behaviors."

The curriculum should include:

  • skills/expertise—the underlying intellectual basis for discerning what is ethical and what is not, which is much more than codes of conduct or a prescriptive, formulaic approach
  • practice—practical know-how in terms of ethical solutions that engineers can apply
  • mindset—having an individual and group culture of acting ethically. The engineers' problem-solving mindset must be supplemented by constant reflection on the decisions made and their ethical consequences.

Ethics is not an "add-on" subject. It must permeate all aspects of tertiary education—teaching, research and professional behavior.

While the arguments for acting now are strong, market realities will also drive the process. The upcoming generation will likely displace those who are slow or reluctant to adapt.

For instance, engineering firms are under pressure from their own staff on the issue of climate change. More than 1,900 Australian engineers and nearly 180 engineering organizations have signed a declaration committing them to evaluate all new projects against the need to mitigate climate change.

Future engineers must transcend any remaining single-solution mindsets from the past. They'll need to embrace a much more complex and socially minded ethics. And that begins with their university education.

 

 

 

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา