mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมลุยนำเสนอเทคโนโลยี “Digital Twin” อิตัลไทยวิศวกรรมลุยนำเสนอเทคโนโลยี “Digital Twin”

06/07/2022

img banner detail
 
นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และทีมงาน เข้านำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาเมืองจำลองเสมือนจริง หรือ Digital Twin ให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็น Bangkok Digital Twin โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการพัฒนาเมืองจำลองเสมือนจริง หรือ Digital Twin เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการวางแผนและการจัดการผังเมืองอนาคตในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ ด้วยการนำเอาข้อมูลที่ต้องการศึกษามาวิเคราะห์จัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่ต้องการทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจจับและวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 การติดตามข้อมูลและตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ การวัดและจำลองปริมาณน้ำฝนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว การบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ หรือจำลองการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างในอนาคต เป็นต้น จึงทำให้บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมฯ มีการขยายธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดและมองทิศทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในงานด้านวิศวกรรม และการออกแบบการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็น Bangkok Digital Twin เมืองแห่งอนาคตต่อไป

 

 

นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และทีมงาน เข้านำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาเมืองจำลองเสมือนจริง หรือ Digital Twin ให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็น Bangkok Digital Twin โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการพัฒนาเมืองจำลองเสมือนจริง หรือ Digital Twin เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการวางแผนและการจัดการผังเมืองอนาคตในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ ด้วยการนำเอาข้อมูลที่ต้องการศึกษามาวิเคราะห์จัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่ต้องการทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจจับและวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 การติดตามข้อมูลและตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ การวัดและจำลองปริมาณน้ำฝนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว การบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ หรือจำลองการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างในอนาคต เป็นต้น จึงทำให้บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมฯ มีการขยายธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดและมองทิศทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในงานด้านวิศวกรรม และการออกแบบการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็น Bangkok Digital Twin เมืองแห่งอนาคตต่อไป

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา