mobile-logo

ประวัติความเป็นมา History

จากจุดเริ่มต้นการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างของคนไทยภายใต้ชื่อ "บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด"

          บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่เป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องกล และโยธา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 โดย ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต และ คุณจิออจิโอ เบลลินเจียรี่ หุ้นส่วนวิศวกรชาวอิตาเลียน ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยเริ่มจากธุรกิจการค้าแก๊ส LPG สำหรับครัวเรือนเป็นรายแรกในประเทศไทย ในนาม "บริษัท อิตัลไทย แก๊ส เซอร์วิส จำกัด" ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2517 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด" เพื่อสะท้อนบทบาทที่แท้จริงสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น เนื่องจากได้ขยายธุรกิจรับงานวิศวกรรมก่อสร้างโครงการขนาดย่อม

Italthai Engineering Co.,Ltd. Thai-owned company since 1967

          Italthai Engineering Co.,Ltd. is a Thai-owned company founded on May 25th, 1967 by Dr.Chaijudh Karnasuta and Mr.Giorgio Berlingieri (an Italian Engineer). Our mission is to help serve the still-nascent liquid petroleum gas (LPG) trading and service market. Starting with an initial registration capital of 500,000 Baht under the name “Italthai Gas Service Co.,Ltd.”, the company assumed many small construction projects. On September 14th, 1974, the name was changed to “Italthai Engineering Co.,Ltd. (ITE)” to further enhance its actual role.

 • พ.ศ. 2538 - 2545

  1995 - 2002

 • พ.ศ. 2544 - 2546

  2001 - 2003

 • พ.ศ. 2546 - 2550

  2003 - 2007

 • พ.ศ. 2551 - 2556

  2008 - 2013

 • พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

  2014 onwards

 • พ.ศ. 2538 - 2545
  1995 - 2002

  การขยายธุรกิจสู่ตลาดงานก่อสร้างแบบ EPC สำหรับโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร MEP
   

            อิตัลไทยวิศวกรรมเริ่มเข้าสู่ช่วงธุรกิจเติบโตอย่างสูงสุด เมื่อบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด หรือ ITI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันภายใต้ อิตัลไทยกรุ๊ป ได้โอนงานฝ่ายวิศวกรรม งานระบบส่ง และระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มายังบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นทั้งสองกลุ่มธุรกิจ คือ "กลุ่มธุรกิจพลังงาน" และ "กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า" ได้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างทั้งโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงจากหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จ.ระยอง ขนาด 4x300 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครใต้ ขนาด 300 เมกะวัตต์ สถานีไฟฟ้าย่อยรังสิตใต้และพัทยาใต้ 115 กิโลโวลต์ แบบ Gas Insulated Switchgear (สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบ GIS สองแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสะพานใหม่และทุ่งสองห้อง 69/115 กิโลโวลต์ แบบ GIS เป็นต้น หลังจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการแบบ EPC สำหรับงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ (MEP) สำหรับอาคารขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ จึงได้มีการจัดตั้งฝ่ายที่สามเพิ่มเข้ามา คือ "กลุ่มธุรกิจงานระบบ" ผลงานต่างๆ เหล่านี้ได้เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นทั้งภาพลักษณ์และความสามารถอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบท่อ และสุขาภิบาล

  Expansion to Hi-technology Power Generation and Substation EPC and MEP Market
   

            ITE started its extreme growth when Italthai Industrial Co.,Ltd. (ITI), its sister company, transferred the engineering division and power transmission and distribution divisions to ITE, with an additional registration of capital up to 100 MB, on January 1st, 1995. Later, both divisions "Power Group (PWG)" and "Smart Grid Group (SGG)" achieved remarkable success and were awarded many projects by all three electricity authorities in Thailand: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Provincial Electricity Authority (PEA) and Metropolitan Electricity Authority (MEA). Their power generation and high voltage substation projects; including 4x300 MW Rayong combined cycle power plants, the 300 MW South Bangkok combined cycle power plant, the Nam Pong and Bang Pakong Cooling Towers, South Rangsit and South Pattaya 115 kV GIS substations; the first two High Voltage Gas Insulated Substations (GIS) of the PEA, and Sapan Mai and Tungsonghong GIS 69/115 substations as well as others. Subsequently, ITE also won awards for a number of EPC contracts for Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) systems for large buildings by setting up new third division called “Utility Group (UTG)”. These awards significantly enhanced the company’s profile and competency, allowing ITE to rapidly become a professional engineering contractor specializing in mechanical, electrical, plumbing, and sanitary systems.

 • พ.ศ. 2544 - 2546
  2001 - 2003

  การขยายสู่ธุรกิจการให้บริการงานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานแบบครบวงจร

            ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในงานระบบประกอบอาคาร (MEP) และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทำให้อิตัลไทยวิศวกรรมขยายธุรกิจ เพื่อครอบคลุมการให้บริการงานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยการจัดรูปแบบการบริการ "งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและโรงงานแบบครบวงจร (One Stop Services)" ประกอบด้วยงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การแก้ปัญหา และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการหรือการผลิตของอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับสัญญาการให้บริการดังกล่าวจากโรงงานและอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่จนถึงปัจจุบัน

  Expansion to Industry and Buildings Services

            With experience in MEP and specialization in high voltage substations, ITE expanded business to cover industry and buildings utility services by creating “One stop services for Industry and Buildings Utility System” including preventive maintenance, problem solution, and renovation of utility system to support our continuous productions or services of industry and buildings. These service contracts have been obtained by many factories and buildings, who have become long term clients of ITE up until the present day.

 • พ.ศ. 2546 - 2550
  2003 - 2007

  การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจโรงงานปิโตรเคมี เหมืองแร่ และตลาดต่างประเทศ
   

             อิตัลไทยวิศวกรรมได้ขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมงานก่อสร้างและติดตั้งสำหรับโรงงานปิโตรเคมี เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการจัดตั้งฝ่ายที่สี่ "กลุ่มธุรกิจงานโครงการ" ซึ่งฝ่ายดังกล่าวได้เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดงานก่อสร้างโดยเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้รับเหมาที่มีผลงานและความสามารถในระดับสูงสำหรับงานโครงการเร่งรัด (Fast Track) และโครงการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างระดับสูง อีกทั้ง ฝ่ายดังกล่าวได้ขยายการให้บริการไปยังตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้งานโครงการก่อสร้างโรงเบียร์ Greenfield ในประเทศลาว เมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีหลังจากบริษัทฯ ได้จบงานก่อสร้างเหมืองแร่เซโปน (Sepon) ในประเทศลาว อันเป็นงานก่อสร้างเหมืองแห่งแรกของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้กลับเข้าสู่ตลาดก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกครั้ง และได้รับสัญญาก่อสร้าง EPC สำหรับงาน Balance of Plant ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ 1 (NBCC 1) ขนาด 700 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่างานกว่า 1,500 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับสัญญาโครงการต่างๆอีกหลายแห่ง เช่น สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โรงเบียร์ Greenfield ประเทศลาว งานก่อสร้างระบบอาคารของโรงแรมเรดิสันพันวาบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 306 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 พร้อมกับได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้าในต้นปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเราได้รับการรับรองและรางวัลมากมายในด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐบาลและลูกค้าของเราเรื่อยมา

  Expansion to Petrochemical Plants, Mines, and Foreign Markets

            ITE expanded its businesses to cover construction and installation for petrochemical plants, mines, and large Industries by setting up a fourth division called the “Project Group (PJG)”. The division grew rapidly in these markets, owning a reputation of high performance and competence in fast track projects, and of high standards of safety in construction. Furthermore, the division expanded its services to foreign markets. ITE completed the construction of Greenfield Brewery Plant in Laos in 2007, two years after the completion of its first mine project, the Sepon Copper Plant, in that country. In addition, In early 2007, ITE returned to power plant market and received EPC contract for balance of plant of North Bangkok Combined Cycle (NBCC 1) power plant of EGAT with a volume of more than 1,500 MB. Furthermore, ITE was awarded for several high-value projects in the field, for example, The Power Substation of PEA, The Greenfield Brewery Factory in Laos, the MEP for Radisson Panwa Beach Resort, and etc. To cover the revenue growth among all divisions, ITE raised capital to 306 MB in 2007. In early 2008, we developed our operation to comply with the international standard of ISO9001 Quality Management System Certification and also implemented the Occupational Health and Safety Management System to strictly comply with the laws and regulations and clients’ requirements which was awarded with many safety certifications from government authorities and our clients.

 • พ.ศ. 2551 - 2556
  2008 - 2013

  สู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรายได้ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในงานรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC สำหรับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม พร้อมการเพิ่มทุนเป็น 530 ล้านบาท

          ด้วยจุดแข็งในงานระบบสาธารณูปโภคสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (BOP) และความสัมพันธ์อันดีกับองค์การรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของประเทศทั้ง 3 แห่ง ทำให้อิตัลไทยวิศวกรรมประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตลาดพลังงานทดแทน โดยได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แบบ PV กำลังผลิต 55 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี หลังจากนั้นได้รับในอีกหลายโครงการทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ อิตัลไทยวิศวกรรมได้รับสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงอีกจำนวนมาก (ทั้งแบบ GIS และ AIS) จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และอีกหลายโครงการ สำหรับงานระบบอาคาร (MEP) งานก่อสร้างเหมืองแร่ และโรงงานปิโตรเคมี ทำให้บริษัทฯมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 4,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PV และพลังงานลม ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 530 ล้านบาท เพื่อที่จะรองรับงานโครงการที่ได้รับสัญญาแล้วและโครงการอื่นๆ ในอนาคต ในช่วงดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายรายได้ที่ 6,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560

  Enjoy Double Revenue Growth as a Leading EPC contractor for Solar and Wind Farm Projects and raising  capital up to 530 MB

             With the strength in balance of plant system and good relationships with all three electricity authorities, ITE succeeded in entering the renewable energy market with the largest PV solar plant with the production capacity of 55 MWac in Lopburi. After which, many other solar and wind power projects followed. In addition, ITE has been awarded with various EPC contracts (both GIS and AIS) from MEA and PEA along with countless other MEP projects for building, mines, and petrochemical plants. This generated double revenue growth in 2013 from approximately 2,000 MB in 2012 to 4,000 MB in 2013 from PV solar and wind farm power plants. ITE, therefore, raised its capital to 530 MB in late 2013 in order to cover both existing pipeline projects and prospective projects to reach a targeted revenue of 6,000 MB in year 2017.

 • พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
  2014 onwards

  "ก้าวขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิม" ภายใต้การรีแบรนด์ของอิตัลไทยกรุ๊ป และเข้าสู่ธุรกิจ Smart Grid และ การเปิดสาขาในต่างประเทศ

        ภายหลังการปรับปรุงภาพลักษณ์และการบริหารงานของอิตัลไทยกรุ๊ป ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ก้าวขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิม" บริษัทฯ ยังคงรักษาการเจริญเติบโตในธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง พร้อมไปกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ เช่น การให้บริการแบบครบวงจรในเรื่อง Smart Grid , งานก่อสร้างอาคาร , Automated Warehouse , งานที่เกียวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรม และ  ระบบ Digital Park , งานระบบ Utility ของ Data Center และ งานที่เกี่ยวข้องกับ Smart Solution ต่างๆ รวมถึงการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัทในประเทศพม่าในปี พ.ศ. 2560 และได้จัดตั้งบริษัทในประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร

           เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐาน ทักษะขั้นสูง และประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในระดับสากล เราได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและข้อกำหนดของลูกค้าภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO45001:2018 รวมถึงมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 สำหรับงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊สอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการจัดอบรมเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมให้เป็นปัจจุบัน เช่น โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ Building Information Modeling (BIM) รวมถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบทดสอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่นในธุรกิจที่ทำ บริษัทฯได้สั่งสมผลงานที่แสดงถึงมาตรฐานที่ดีของอุตสาหกรรม (Good Industry Practice) เพื่อการทำงานที่ได้เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในการส่งมอบผลงานได้ตามความต้องการ ภายใต้มาตรฐาน พร้อมทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้างที่สูง จนสามารถสร้างความมั่นใจให้เป็นที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าของเรา เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO, บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด หรือ NED/CLP, บริษัท Ausenco จากประเทศออสเตรเลีย, โรงแรมในเครืออมารี, เอสซีจี เคมิคอลส์, บริษัท ซีเมนส์ จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

  "Racing to New Heights" Rebranding Concept and entering “Smart Grid and Smart solution” market including expanded our business to international markets.

  After the Italthai Group revamped its brand image and operations with the motto “Racing to New Heights”, there have been more potential opportunities to not only keep existing businesses growing but also to expand to new related profitable businesses such as Smart grid, Automated warehouse, Smart industry , Digital park , Data center utility including utility for petrochemical plants . In addition , we have expanded our business to CLMV countries. Italthai Engineering (Myanmar) has been established in 2017 and Italthai Engineering ( Cambodia) has been established in 2019 in order to capture international market.

  Continually Provision of Value through international standard, innovation and technology

            Aiming to be one of the best Thai-owned, highly standard, skilled and experienced international EPC contractors, since its foundation, ITE has constantly developed and improved its Quality Management System (QMS), focusing on client requirements and satisfaction, under the latest ISO9001:2015 Quality Management System standard. In addition, ITE has upgraded its Occupational Health and Safety Management System and Environmental Management System to be certified by International Standard of OHSAS 18001:2007 and ISO14001: 2015 to comply with requirements of Petrochemical and Oil &Gas Industries. We also have continually improved our operational technology to optimize the customer’s satisfaction by procuring and training for updated management and engineering application software such as 3D dimension design “Building Information modeling (BIM)”. These include the Enterprise Resource Planning system (ERP) and others. Together with fully high-tech power substation testing equipment With significant experiences in the fields, ITE has achieved a record of relevant of good industry practice in fulfilling the strategic client requirements for high standard specifications with high construction quality and safety, such as PEA, MEA, EGAT, EGCO, NED/CLP, Ausenco, Amari Hotel Group, SCG Chemicals, Siemens, IRPC, PTT Schlumberger Industries (Thailand) and others.

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา