mobile-logo

สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย

30/11/2022

img banner detail

 

นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Smart Energy Division พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลนครเกาะสมุย และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนผู้ใช้ไฟบนเกาะพะลวย ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อประกอบอาชีพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องแบบนักเรียนแก่โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย พร้อมทำกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทีร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Smart Energy Division พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลนครเกาะสมุย และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนผู้ใช้ไฟบนเกาะพะลวย ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อประกอบอาชีพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องแบบนักเรียนแก่โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย พร้อมทำกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทีร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา