mobile-logo

ความสำเร็จอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ความสำเร็จอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

07/12/2022

img banner detail

 

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยลักษณะงาน ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมระยะเวลาก่อสร้าง 54 เดือน มูลค่างานกว่า 1,600 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนส่งมอบงานให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปลายเดือนธันวาคม 2565 นี้ และพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการบริหารจัดการให้ได้ตามแผนงานเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานและการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น”

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 246,865 ตารางเมตร และมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 39,270 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เขตหลักสี่ เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ถึง 400 เตียง เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้อง ฯลฯ อีกทั้งเป็นศูนย์การเรียนการสอนและวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในอนาคต นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารหอพัก ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม


นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยลักษณะงาน ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมระยะเวลาก่อสร้าง 54 เดือน มูลค่างานกว่า 1,600 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนส่งมอบงานให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปลายเดือนธันวาคม 2565 นี้ และพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการบริหารจัดการให้ได้ตามแผนงานเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานและการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น”

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 246,865 ตารางเมตร และมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 39,270 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เขตหลักสี่ เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ถึง 400 เตียง เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้อง ฯลฯ อีกทั้งเป็นศูนย์การเรียนการสอนและวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในอนาคต นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารหอพัก ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา