เฉพาะพนักงาน

สาสน์จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและนโยบายในการให้บริการ

         เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (EPC) ในภูมิภาคอาเซียน” บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ในด้านงานวิศวกรรมและก่อสร้างตามพันธสัญญากับลูกค้าและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนร่วม เราพัฒนาการปฏิบัติงานของเราอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติการทำงานที่ดีของอุตสาหกรรม (good industry practice) ที่เกี่ยวข้องและได้ยกระดับระบบการทำงานของเราขึ้นสู่การรับรองตามมาตรฐานสากลที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ดังนี้

1.       ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015

2.       รูปแบบการบริหารโครงการจากประสบการณ์ทำงานนับสิบปีของบริษัทฯซึ่งสอดคล้อง           กับแนวปฏิบัติในการบริหาร คุณภาพโครงการตามมาตรฐาน ISO10006

3.       ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS18001: 2007

4.       ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001: 2015

5.       การได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมาย

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการบริหารการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผลักดันแนวทางการบริหารทั้งองค์กรโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการการทำงาน (Process Approach) ร่วมกับวงจร วางแผน-ดำเนินการ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง (Plan - Do - Check - Act (PDCA)) และการคิดคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk – Based Thinking) อันเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบริษัทได้จัดทำกระบวนการบริหารโครงการของบริษัทฯจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาบรรจุไว้ในระบบบริหารคุณภาพ ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี บุคลากรที่มีประสบการณ์อันยาวนานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันปฏิบัติงานตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติที่ได้จัดทำเป็นชุดเอกสารเพื่อให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การติดตามควบคุมความมีประสิทธิผลของระบบและผลการดำเนินโครงการต่างๆจากผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมมั่นใจในการทำงานอย่างมืออาชีพและมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เราจึงได้ขอใบอนุญาตและได้รับจดทะเบียนรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกรตามกฎหมายอีกด้วย

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารการให้บริการดังนี้

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธสัญญา พัฒนาระบบคุณภาพสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น”

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

“มุ่งปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

นโยบายสิ่งแวดล้อม

“ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ป้องกันสุขภาพจากมลพิษ  ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะสิ่งแวดล้อม”

 

 

 

ข้อมูลบริษัทฯ


ที่อยู่

2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์ติดต่อ

โทร.     (662) 723-4420-5
แฟกซ์. (662) 723-4427

อีเมล์

[email protected]

เว็บไซต์

www.italthaiengineering.com

 

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427