เฉพาะพนักงาน

 

 

 

 

                                                         ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015

 

การทุ่มเทเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพันธสัญญากับลูกค้าถือเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510  ด้วยการยึดถือกฎดังกล่าวอย่างมั่นคงบริษัทฯจึงได้จัดทำระบบริหารคุณภาพมาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายที่ว่า “มุ่งปฏิบัติตามพันธสัญญา ยกระดับระบบบริหารสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น” เพื่อทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า เราจะให้บริการที่เป็นไปตามพันธสัญญากับลูกค้า ข้อบังคับและกฎระเบียบที่จำเป็นในการทำงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานที่ดีในอุตสาหกรรม(Prudential Industry Practice) และกฎหมายต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 จาก Moody International (Intertek)/ UKAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้รับการยกระดับการรับรองใน Version ล่าสุดของ ISO9001 เสมอมาดังนี้

     -     ISO 9001: 2000 : 20  กุมภาพันธ์ 2551

     -     ISO 9001: 2008  : 2   มีนามคม   2554

     -     ISO 9001: 2015  : 30  มกราคม   2560

ระบบ ISO9001 ของบริษัทฯได้รับการรับรองในขอบข่ายครอบคลุมการรับเหมาในงานวิศวกรรม งานจัดหา งานก่อสร้าง และงานบำรุงรักษา (EPCM) สำหรับทุกกิจกรรมและธุรกิจของบริษัทฯที่ดำเนินการอยู่ดังนี้

-          งานออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ประกอบอาคารสูง

-          งานบำรุงรักษา และทดสอบ สำหรับสถานีบริการและโรงงาน

-          งานออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาสำหรับโรงงานและโรงสาธารณูปโภคต่างๆ

การนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการบริหารของเรา ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่จะปรับปรุงสมรรถนะในการทำงานและสร้างพื้นฐานการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการ

-          ให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

-          สร้างโอกาสในการเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบบริหารคุณภาพ

บริษัทฯได้นำกรอบความคิดเชิงบริหารตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 มาใช้ในการบริหารโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการการทำงาน (Process Approach) ดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร วางแผน - ดำเนินการ - ตรวจสอบ - ปรับปรุง (Plan - Do - Check - Act (PDCA)) และการคิดคำนึงถึงความเสี่ยงในการดำเนินการ (Risk - Based Thinking)  กรอบความคิดดังกล่าวจะถูกผลักดันให้ใช้งานทั่วทั้งบริษัทฯผ่านชุดเอกสาร คู่มือระเบียบปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ และเอกสารอื่นๆในระบบริหารคุณภาพ

สำหรับระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯประกอบด้วยชุดเอกสารควบคุมได้แก่ นโยบายคุณภาพ คู่มือระบบบริหาร แผนคุณภาพโครงการ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน วิธีทำงาน ฯลฯ การดำเนินการตามชุดเอกสารดังกล่าวจะถูกตรวจสอบความมีประสิทธิผลโดยการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯที่ผ่านฝึกอบรมความสามารถในการเป็นผู้ตรวจประเมินและนอกจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกคือ หน่วยงานรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (บ. Intertak) เพื่อเป็นหลักประกันว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯยังคงมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001 อีกด้วย

ในการผลักดันให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสม่ำเสมอ ผู้บริหารสูงสุดจะมีบทบาทผลักดันในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและการประชุมทบทวนโครงการเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อการติดตามสถานะความมีประสิทธิผลของระบบฯ สมรรถนะและความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท โครงการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หาโอกาสในการปรับปรุงและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือวิธีการทำงานที่ดีเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาบริษัทฯสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ระบบบริหารคุณภาพดังได้กล่าวมาแล้ว จะเป็นหลักประกันในคุณภาพงานของบริษัทฯที่ส่งมอบให้ลูกค้าดังนี้

-          มีคุณภาพสม่ำเสมอโดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด

-          ผลงานถูกต้องตรงตามข้อตกลงทั้งข้อกำหนดด้านเทคนิคและข้อกำหนดทางการค้า

-          งานเสร็จภายในเวลาตามสัญญา

-          เพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

 

 

 

ข้อมูลบริษัทฯ


ที่อยู่

2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์ติดต่อ

โทร.     (662) 723-4420-5
แฟกซ์. (662) 723-4427

อีเมล์

[email protected]

เว็บไซต์

www.italthaiengineering.com

 

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427