Grid List

INTERNSHIP 2015

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้จัดโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า, ฝ่ายธุรกิจพลังงาน, ฝ่ายงานโครงการ, ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆจำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งกิจกรรมระหว่างการฝึกงานประกอบด้วย การปฐมนิเทศ, Morning Talk, Present  Project  และการปัจฉิมนิเทศ  เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิชาชีพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก่อนก้าวสู่โลกอาชีพอีกด้วย