Grid List

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บ.อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาลหัวเฉียว มาให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ และ ความรู้งานประกันสังคม ให้กับพนักงาน โดยมีพนักงานที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 40 ท่าน 

CMU Engineering Career Day 2015

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมจัดหางาน "Engineering Career Day 2015"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดงาน 

สำหรับงาน "Engineering Career Day 2015"  ที่จัดขึ้นนี้ ทางบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์บริษัทอีกด้วย  ทั้งยังได้ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก