mobile-logo

โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

23/09/2020

img banner detail

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโภชนาการให้เด็กในพี้นที่ห่างไกล รวมถึงถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อยผ่านโครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์” เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ฝึกประสบการณ์ในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน หรือการประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ชนบทให้ได้รับการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมอย่างสำคัญ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโภชนาการให้เด็กในพี้นที่ห่างไกล รวมถึงถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อยผ่านโครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์” เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ฝึกประสบการณ์ในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน หรือการประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ชนบทให้ได้รับการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมอย่างสำคัญ

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา