mobile-logo

พิธีลงนามในโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ พิธีลงนามในโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์

04/09/2019

img banner detail
 
นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยได้รับเกียรติจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ
 
การลงนามสัญญาจ้างในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสด้วยวิธีการประมูล โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นคู่ค้าร่วมกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงครอบคลุมงานระบบที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 3,455 ไร่ โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
 

 

นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยได้รับเกียรติจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ
 
การลงนามสัญญาจ้างในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสด้วยวิธีการประมูล โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นคู่ค้าร่วมกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงครอบคลุมงานระบบที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 3,455 ไร่ โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยได้รับเกียรติจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ
 
การลงนามสัญญาจ้างในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสด้วยวิธีการประมูล โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้เป็นคู่ค้าร่วมกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงครอบคลุมงานระบบที่เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และก่อสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 3,455 ไร่ โดยมีมูลค่าของสัญญาจ้างกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
 
กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา