mobile-logo

สาสน์จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและนโยบายในการให้บริการ

         เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (EPC) ในภูมิภาคอาเซียน” บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ในด้านงานวิศวกรรมและก่อสร้างตามพันธสัญญากับลูกค้าและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนร่วม เราพัฒนาการปฏิบัติงานของเราอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติการทำงานที่ดีของอุตสาหกรรม (good industry practice) ที่เกี่ยวข้องและได้ยกระดับระบบการทำงานของเราขึ้นสู่การรับรองตามมาตรฐานสากลที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ดังนี้

1. ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015

2. รูปแบบการบริหารโครงการจากประสบการณ์ทำงานนับสิบปีของบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการบริหาร คุณภาพโครงการตามมาตรฐาน ISO10006

3. ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS18001: 2007

4. ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001: 2015

5. การได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมาย

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการบริหารการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผลักดันแนวทางการบริหารทั้งองค์กรโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการการทำงาน (Process Approach) ร่วมกับวงจร วางแผน-ดำเนินการ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง (Plan - Do - Check - Act (PDCA)) และการคิดคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk – Based Thinking) อันเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

LETTER FROM THE PRESIDENT

Management Commitment 

To achieve the vision to be “A Leading professional EPC. Contractor in ASEAN”, Italthai Engineering Co.,Ltd (ITE) strives to conduct business in sustainable professional and ethical ways to enhance and achieve a high level of customer satisfaction by providing one-stop engineering/ construction services through our commitment to the requirements of customers and fulfill the appliance obligations together with requirements of interested parties. We have been continually improving our operations with good industry practice and upgrading them to have international standards certification for Operating Management Systems needed for engineering and construction industries as following.

1.      ISO9001: 2015 Quality Management System (QMS)

2.      Project Management Practice as cumulative experience and in line with                          guidelines for quality management in projects-ISO10006

3.      OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System                      (OHSMS)

4.      ISO 14001:2015 Environmental System (EMS)

5.      Professional Engineering Working License

The company is committed to consistently provide the services in conformity to customer’s requirements, specifications and appliance laws and regulations together with continual improvement for the operating management systems through promoting the concept of Process  Approach incorporated with Plan - Do - Check - Act (PDCA) Cycle and Risk-Based Thinking as the international standard requirements. We also have our own project management methodology which has been developed from company’s long experience embedded in our QMS. Other than the systems, we will serve our   customers with many well -trained, long – experienced and specialist staffs relevant to each work who strictly proceed according to our serial of documented manuals and procedures to achieve quality, safety and environmental objectives under top management close monitoring the effectiveness of each systems and the performance of your project. In addition, to assure our customers and interested parties for professional and ethical ways of doing business especially in professional engineering, we have been certified Professional Engineering Working License (juristic person) from Thai Council of Engineers.

The company sets the operating management policies as follows:

Quality Policy

“ Dedicate to the Commitment, Raising Quality Management System to New Heights”

Occupational Health and Safety Policy

“ Strict to Safety and Occupational Health Laws and Regulation, Continual improvement of the system, Striving towards Zero Accident 

Environmental Policy

“ Fulfill the compliance obligation, Prevent of pollution, Sustainable resource use, Preserve environment mind, Continual improvement to enhance environment performance ”

As our commitment, certified operating systems required for your projects and cumulative project management experience and long-experienced staffs as described, we assure you of your project to be complete within schedule with high industry practice quality and enhance your satisfaction.

 

 

https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/watch?v=squnzmd-QX0

thh-http://www.italthaiengineering.com/

Join_us